ประชาสัมพันธ์รพ.อบจ.ภูเก็ต
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2562
       การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีได้ ปีละ 1 ครั้ง สามารถยื่นเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2562  ท่านสามารถเลือกโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เป็นสถานพยาบาลหลักได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2562
สิทธิพิเศษ
    - ห้องพักคู่พิเศษ โดยไม่ม…
วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2562
       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้เข้าร่วมการคัดเลือกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการ ประจำปี 2561 ระดับเขต ประเภทโรงพยาบาลที่มีขนาดเตียงไม่เกิน 150 เตียง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ โรงแรมนิภาการ์เ…
วันที่: 5 พฤศจิกายน 2561
       ศูนย์คุ้มครองไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นเงินสง…
วันที่: 1 พฤศจิกายน 2561
       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ (รถบัสเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต) ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต…
วันที่: 24 ตุลาคม 2561
       องค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization : WSO) กำหนด วันที่ ๒๙ ตุลาคม ของทุกปี         
เป็นวันอัมพาตโลก คำขวัญ คือ “ My Stroke Zapped My Energy. But Not My Passion”
“อัมพฤกษ์ อัมพาต...บั่นทอนร่างกาย แต่อย่าบั่นทอนความหวัง”

          โรคหลอดเลือดสมอง เป็นภ…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131