ร่วมงานกับเรา
ท่านที่สนใจร่วมงานกับเรา สามารถสมัครด้วยตนเองที่แผนกงานบุคคล ชั้น 3 โทร. 076-358888 ต่อ 3236
หรือส่ง e-mail : hr@phuketcityhospital.org

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
พยาบาลวิชาชีพ (หลายอัตรา)      
จำนวน 0 อัตรา 
คุณสมบัติ : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาล
2.ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
วันที่ลงประกาศ :  27 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (หลายอัตรา)      
จำนวน 0 อัตรา 
คุณสมบัติ : 1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ เทียบเท่า
2.ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริบาล หรือ มีประสบการณ์ทำงานผู้ช่วยเหลือคนไข้อย่างน้อย 2 ปี
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
วันที่ลงประกาศ :  27 กุมภาพันธ์ 2562

เภสัชกร (หลายอัตรา)      
จำนวน 0 อัตรา 
คุณสมบัติ : 1.สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
2.ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเภสัชกรรม
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
วันที่ลงประกาศ :  27 กุมภาพันธ์ 2562

เจ้าหน้าที่ศูนย์รถ      
จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติ : -เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
-สามารถขับรถยนต์ได้
-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ต่ำกว่า 3 ปี
-กรณีมีใบขับขี่รถขนส่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
วันที่ลงประกาศ :  27 กุมภาพันธ์ 2562

พนักงานห้องบัตร (เพศชาย) "่ด่วน"      
จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติ : 1.เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
2.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
วันที่ลงประกาศ :  6 มีนาคม 2562

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล      
จำนวน 3 อัตรา 
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
-รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการพนักงาน , งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร , งานบุคคลทั่วไป
-หากมีประสบการณ์ในงานด้านบุคลากรโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วันที่ลงประกาศ :  8 มีนาคม 2562

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131