ร่วมงานกับเรา

ท่านที่สนใจร่วมงานกับเรา สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่

งานอำนวยการ (บุคคล) ชั้น 3 โทร. 076-358888 ต่อ 3241


ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
พยาบาลวิชาชีพ (หลายอัตรา)      
จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติ : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาล
2.ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
วันที่ลงประกาศ :  10 กรกฎาคม 2562

เภสัชกร (หลายอัตรา)      
จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติ : 1.สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
2.ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเภสัชกรรม
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
วันที่ลงประกาศ :  10 กรกฎาคม 2562

นักรังสีเทคนิค (หลายอัตรา)      
จำนวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติ : 1.สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชารังสีเทคนิค
2.มีประสบการณ์ด้านรังสีเทคนิค อย่างน้อย 1 ปี
3.ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชารังสีเทคนิค
วันที่ลงประกาศ :  10 กรกฎาคม 2562

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131