ประวัติความเป็นมา

             โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดตั้งขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดภูเก็ตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านการให้บริการด้านสาธารณสุข อันเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลของโรงพยาบาลรัฐไม่พอเพียง เป็นเหตุให้ผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาพยาบาล ต้องรอคอยการตรวจวินิจฉัยโรคเป็นเวลานาน ตลอดจนไม่อาจได้รับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้ภายในได้ทั้งหมด เพราะเตียงผู้ป่วยมีจำกัด หากจะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก

             เพื่อให้มั่นใจว่าโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะเป็นสถานบริการด้านสาธารณสุขและการแพทย์ที่มีมาตรฐาน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวภูเก็ตได้โดยเร็ว มีการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงได้จ้างบริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด(มหาชน) ซึ่งมีประสบการณ์ บริหารกิจการโรงพยาบาลมานานกว่า 33 ปี มีโรงพยาบาลในเครือข่าย 19 แห่งทั่วประเทศ เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงพยาบาล

             จากการให้บริการพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงมา 1 ปี โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลสุขภาพของคนภูเก็ตตลอดมา โดยมุ่งมั่นให้เป็นโรงพยาบาลแม่และเด็กและผู้สูงอายุ โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพัฒนาโรงพยาบาลของเราให้มีความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล และมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นตลอดไป

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
   
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131