ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

             ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงและผู้ป่วยที่รับไว้สังเกตอาการ ให้บริการรถพยาบาลที่พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ครบครัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131